Regulamin

I. Definicje­

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony www.fotohtml.pl

4. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotohtml.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Usługi – czynności wykonywane na rzecz Klienta, prezentowane w serwisie internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Aktru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gdowskiej 22A, 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000234892 reprezentowana przez: Grzegorz Stach, Wiceprezes Zarządu – a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.fotohtml.pl i jego ewentualnych subdomen.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.fotohtml.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Informacyjna strona internetowa działająca pod www.fotohtml.pl prowadzona jest przez  firmę Aktru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gdowskiej 22A, 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000234892.

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach strony internetowej

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji usług dostępnych w ramach strony internetowej

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej.

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.

2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Aktru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gdowskiej 22A, 32-020 Wieliczka, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotohtml.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Usługach podane na stronie internetowej, w szczególności ich opisy, zakres oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze strony internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej jest telefoniczne lub e-mailowe złożenie zamówienia.

3.2. Rejestracja nie jest wymagana.

3.4. Aktru sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze strony internetowej jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, strona internetowa firmy Aktru sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Aktru sp. z o.o.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową www.fotohtml.pl, dokonać wyboru usług oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju towaru w sztukach lub gramach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich zamówienie drogą e-mailową lub telefonicznie.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Aktru sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną – Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa/odbiór usług

5.1. Odbiór zamówionych Usług odbywa się za w formie uzgodnionej z Klientem. Dodatkowe koszty zostają uzgodnione z Kupującym w czasie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostawy uzgadniany indywidualnie licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotohtml.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy świadczenia usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty przelewem na numer konta bankowego 42 1090 2053 0000 0001 0391 6431

 

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Aktru sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Aktru sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Aktru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gdowska 22A, 32-020 Wieliczka

oraz mailowo pod adres –

info@fotohtml.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.

9.5. Aktru sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

VIII. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aktru sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aktru sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Aktru sp. z o.o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wiceprezes Zarządu Aktru sp. z o.o.
Grzegorz Stach